D.V. Coornhert en G.A. Bredero

 

Mannen op de bres voor de Zuivere Rede

Wat kunnen in 2018 een spraakmakende 16e-eeuwer en een schalkse maar diepzinnige 17e-eeuwer ons nog te zeggen hebben? Bredero werd maar 33 jaar, toch spreken zijn werk, zijn liefde en liefdes (!) en zijn poëzie nog steeds tot de verbeelding. Hoezeer was hij niet beïnvloed door Coornhert, die de filosofie van de klassieken en de nieuwe denkers samenbracht in zijn volmaakbaarheidsleer! Coornhert, Amsterdammer door geboorte, Haarlemmer door verdienste, wereldburger door zijn verbanningen, denker des vaderlands, was en is een lichtbaken voor de nieuwe mens die door 'wellevenskunst', de kunst om goed te leven, volkomen vrij van geest in de moderne tijd kan staan.


Gerbrandt Adriaenszoon Bredero (1585 -1618)

De Werelt haat altijt de Gheest, En lieft het Lichaam aldermeest

Voordracht van Gerard Vestering (historicus en zelfstandig researcher)

Gerbrandt Bredero was een 'eenvoudig ambitieus Amsterdammer', zeer geliefd om zijn directe, levendige kijk op het leven van de gewone man om hem heen, en tegelijk verguisd door predikanten in een religieus uiterst explosieve tijd. In deze voordracht gaat Gerard Vestering kort in op zijn omgeving, familie, opleiding als schilder, om wat langer stil te staan bij zijn inspanningen rond de stichting van de Eerste Nederduytschen Academie. We krijgen een indruk van zijn oeuvre van kluchten tot romantische spelen en ook zijn boertige, amoureuze en aandachtige liedjes mogen niet ontbreken. Hoe stond het met zijn liefdes, wat weten we daar echt van? Wat weten we van zijn plotselinge dood, wat waren er indertijd de reacties op? En we besteden aandacht aan de mensen die hij als zijn 'vrienden' beschouwde. Een toelichting op een moderne, innoverende aanpak van onderzoek kan mogelijk verhelderend werken. Welk beeld blijft na 400 jaar de moeite waard?

Kortom: Bredero is nog lang niet dood. `De geest die was het lijf te groot'


Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)

 'Waer teghen my voornamelyck aenport, niet eenighe Goddelycke of Menschelycke sendinghe, maer alleenlyck of Liefde tot mynen Naesten (die moghelyck oprecht in my is) die algemeyne Wet der natuyren, van een ander te doen, dat ick wilde men my dede'

Voordracht van Dick van Niekerk (journalist, redacteur, neerlandicus)

In ieder mens huist een 'cleen wederglanscke van het goddelijke licht' volgens Coornhert een onvervreemdbaar bewijs van de hoge menselijke afkomst. Maar wie weet dat nog? 'Waere kennisse' is nodig, zegt hij, en dat vonkje is het begin ervan. Als een element van de goddelijke Rede werkt het in ieder. De Rede, gezien als gouden bindweefsel met God en onze hemelse oorsprong. En daarom heeft de mens volgens Coornhert niks geen
kerk, priester, predikant of overheid nodig om tot spirituele zelfverwerkelijking te komen. Wie de fixatie op `eygensoeckelyckheyt' en de `godsverduistering' — oftewel egoïsme en het uiterlijke — door nuchter zelfinzicht achter zich laat, maakt innerlijk ruimte, waarin het ware weten opgaat. Deze kentering is de 'wedergeboorte'. Zie hier in een notendop de volmaakbaarheidsleer — ook wel perfectisme genoemd — van Dirck Volckertszoon Coornhert. In zijn tijd preekte men hel en verdoemenis voor andersdenkenden, waartegen hij zich fier verzette. In onze tijd lijkt het, of niemand het meer iets kan schelen, waartegen wij ons als zoekers verzetten. Coornhert een lichtbaken voor ieder, toen en nu, die door 'wellevenskunst' tot ware kennis wil komen. In een politiek-religieus uiterst roerige periode ontwikkelt hij zich tot een weerbarstig denker van bovennationaal formaat en groeit hij uit tot een robuust en tegelijk zachtmoedig pleitbezorger van de tolerantie. Tijdens zijn powerpoint lezing gaat Dick van Niekerk uitgebreid in op het actuele in de volmaakbaarheidsleer van Coornhert en op de grote invloed die hij daarmee heeft gehad op zijn tijdgenoten zoals de dichters G.A. Bredero en P.C. Hooft.


Voor de route naar het Teylers Museum zie Website van Teylers Museum. Omdat op die dag vanaf 12.00 uur het "Swim to fight cancer" evenement plaatsvindt in Haarlem zal er veel verkeershinder zijn en is het aan te raden niet per auto naar het Teylers museum te komen of extra tijd in te plannen. De parkeergarage "De Appelaar" zal moeilijk bereikbaar zijn en door het evenement snel vol zijn. Beter is het volgens VVV Haarlem te parkeren in parkeergarage de Kamp, Raaks of de parkeergarage bij het station.


Dit symposion leidt een reeks voordrachten in over D.V. Coornhert op verschillende plaatsen in Nederland, in het najaar van 2018, een soort Coornhertiana dus. Zie: Coornhertiana.


Op 23 augustus 2018, de vierhonderdste sterfdag van G.A. Bredero verscheen het boek "De hartenjager" over Bredero van René van Stipriaan. Dit boek kan hier besteld worden.


Er vindt tevens een Coornhert jaar plaats in Haarlem, zie Coornhertjaar Haarlem.

 

Prijs: 
€25.00
Studentenprijs: 
€25.00
none