ANBI

De Stichting Rozenkruis heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat de Stichting Rozenkruis geen winst nastreeft en alle financiële middelen worden ingezet ten behoeve van het doel van de Stichting Rozenkruis. Tevens zijn de giften aan Stichting Rozenkruis aftrekbaar voor de Belastingdienst (onder de daarvoor geldende regels).

KvK

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56731884.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) / fiscaal nummer: 852286429

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de leden van de raad van toezicht van Stichting Rozenkruis ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur stelt eventueel gemaakte kosten vast en zal deze naar redelijkheid vergoeden. Indien een vergoeding voor gemaakte kosten heeft plaatsgevonden, dan is dit in de jaarrekening terug te vinden.
Bij het organiseren van activiteiten (zoals symposia) wordt Stichting Rozenkruis geholpen door vrijwilligers.
 

Beleidsplan

 

Financieel overzicht